Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminny Zespół Komunalny

Gminny Zespół Komunalny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Zespół Komunalny.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach
 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AGILEO.IT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Tomecka.
 • E-mail: j.tomecka@pawlowice.pl
 • Telefon: 32 4493 434

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnego Zespołu Komunalnego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku, gdy Gminny Zespół Komunalny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.). Żądanie powinno zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Gminny Zespół Komunalny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Gminny Zespół Komunalny odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy Gminny Zespół Komunalny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Gminny Zespół Komunalny, ul. Mickiewicza 28A, 43-250 Pawłowice lub za pomocą e-mail: gzk@pawlowice.pl. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku Budynek Gminnego Zespołu Komunalnego jest dwukondygnacyjny, do którego prowadzą trzy wejścia. Dwa na poziomie parteru (w tym jedno ze spocznikiem o wymiarach 120/120/16 cm). Trzecie wejście, prowadzące do części administracyjnej, znajduje się na piętrze, z klatką schodową na zewnątrz. Budynek nie posiada urządzeń (winda, schodołaz, podnośnik itp.) pozwalających na komunikację osoby niepełnosprawnej.Dostępność parkingu W odległości 10 m od budynku znajduje się parking o nawierzchni asfaltowej. Parking nie posiada oznakowanego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.Obsługa osób niepełnosprawnych Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Osobom niesłyszącym, niedosłyszącym oraz mającym trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, przy załatwianiu spraw jednostka umożliwia skorzystanie z pomocy profesjonalnego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Osoby, które chcą skorzystać z takiej możliwości powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzaniem w Gminnym Zespole Komunalnym (z wyłączeniem nagłych sytuacji) wybierając jedną z poniższych form kontaktu:
 1. Złożyć pisemny wniosek* przesyłając na adres e-mail: gzk@pawlowice.pl
 2. Telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod nr 32 449 34 33.
 3. Osobiście, pobierając wniosek zgłoszenia w siedzibie Gminnego Zespołu Komunalnego.
* Wniosek powinien zawierać:- imię i nazwisko Wnioskodawcy,- dane kontaktowe, na które zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,- propozycje terminu spotkania,- krótki opis sprawy.Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 848.
Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2021
Autor: Gminny Zespół Komunalny
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje